DURADA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE NEGOCI AMB PRÒRROGA FORÇOSA CONVENCIONAL.   FETS Primer.– El contracte d’arrendament es celebra el dia 25 de juny de 1.988. Segon.- Consta com a arrendatària la Sra. xxxxxxxxxxxxxx,  persona física. Tercer.- Que la clàusula quarta de l’ esmentat contracte estipula que la durada del contracte és d’un any, […]

Llegir +