Serveis

Penal

 • Assessorament i assistència judicial en judicis de faltes i tot tipus de procediments penals per delictes. Acusació i defensa.
 • Alcoholèmies. Accidents de trànsit. Delictes de lesions.
 • Preparació de denúncies i querelles.

Laboral

 • Defensa, assistència i assessorament en expedients laborals i en òrgans administratius i judicials.
 • Reclamació per accidents de treball.

Mercantil

 • Dret contractual: Assessorament, preparació, execució, revisió i seguiment en contractes mercantils.
 • Dret societari, assessorament i planificació en fusions, escissions, ampliacions de capital...
 • Impagaments a l’empresa.
 • Assistència, assessorament i representació a juntes de societats.
 • Constitució de societats. Acords entre accionistes. Impugnació d'acords socials dissolució i liquidació de societats.

Contenciós Administratiu

 • Reclamacions contra les Administracions Públiques.
 • Recursos contra sancions.
 • Expedients d’expropiacions. Juntes de Compensació.

Advocats Maçanet de la Selva. Barcelona.bpons advocats. Benjamí Pons Advocat

Civil

 • Àrea Civil i Responsabilitat Civil.
 • Accidents de trànsit. Reclamacions per a lesions i danys en vehicles.
 • Danys en bens immobles.
 • Impagats i reclamacions monetàries.

Família

 • Assessorament i defensa en divorcis i separacions.
 • Preparació i assessorament en separacions de parelles de fet.
 • Defensa judicial en processos de separació, pensions per aliments, modificació de mesures judicials, mesures provisionals...
 • Procediments de protecció de menors.

Immobiliari

 • Assessorament i redacció de contractes de compra venda, permutes: habitatges, locals de negoci, naus industrials...
 • Redacció i revisió de contractes de promoció, construcció i gestió d’immobles.
 • Lloguers. Assessorament, revisió i redacció de contractes de lloguer: habitatges, locals comercials, naus industrials...
 • Defectes de construcció: elaboració d’informes i defensa judicial.
 • Expedients d’expropiacions. Planejaments urbanístics.
 • Assessorament a comunitats de propietaris i propietaris amb conflictes comunitaris.